Wsparcie finansowe

Projekt przewiduje przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie do 21 910,32 zł. Warunkiem otrzymania ww. środków jest uzyskanie pozytywnej oceny złożonego wniosku (minimum punktowe na liście rankingowej)
a następnie zawarcie Umowy z właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędem pracy.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Aneks nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki do Regulaminu:


1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
2. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
3. Karta oceny merytoryczno – technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
4. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
5. Umowa o udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego.
6. Regulamin Komisji Oceny Wniosków. 

7. Oświadczenia Uczestnika.
8. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej / zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
9. Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków.
10. Biznesplan.
11. Oświadczenie 
(UWAGA - niniejsze Oświadczenie wystarczy złożyć tylko w 1 egzemplarzu)

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(UWAGA - nie trzeba drukować zawartej w dokumencie Instrukcji wypełniania)

Na zielono zaznaczono dokumenty, które Uczestnik składa razem z Biznesplanem (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej można zastąpić zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia).

Szczegółowe kryteria oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Uwaga ogólna dotycząca wypełniania Biznesplanu i Harmonogramu, która usprawni procedurę sprawdzania wniosków: w rubrykach, które nie dotyczą planowanej działalności należy wpisać "nie dotyczy" lub "0", tak aby osoba oceniająca nie miała wątpliwości czy dana część nie została omyłkowo pominięta.

mgs

wykonanie: BRANDPOINT.PL