Wsparcie finansowe

Projekt przewiduje, po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej wniosków, przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości" w wysokości maksymalnie do 21 910,32 zł. W przypadku wystąpienia w Projekcie oszczędności możliwe będzie przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie wyższej, nieprzekraczającej jednak 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Wypłata środków finansowych będzie się odbywała w dwóch etapach:

  1. I etap polega na wypłacie środków finansowych na rzecz Uczestników, których wnioski zostały ocenione pozytywnie i przyznano dofinansowanie; środki te zostaną pomniejszone o wartość wskaźnika rezerwy finansowej. W powiatach, w których ilość wniosków jest większa niż liczba możliwych do uzyskania dotacji, wsparcie finansowe w I turze może uzyskać maksymalnie 182 Uczestników.
  2. II etap następuje po zakończeniu procedury odwoławczej. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej wsparciem zostanie objętych kolejnych 1158 uczestników projektu.

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości".

Dokumenty informacyjne i do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki do Regulaminu:


1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
2. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
3. Karta oceny merytoryczno – technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
4. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
5. Umowa o udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego.
6. Regulamin Komisji Oceny Wniosków. 

7. Oświadczenia Uczestnika.
8. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej / zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
9. Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków.
10. Biznesplan.
11. Oświadczenie 
(UWAGA - niniejsze Oświadczenie wystarczy złożyć tylko w 1 egzemplarzu)

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(UWAGA - nie trzeba drukować zawartej w dokumencie Instrukcji wypełniania)

Na zielono zaznaczono dokumenty, które Uczestnik składa razem z Biznesplanem (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej można zastąpić zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia).

Szczegółowe kryteria oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Uwaga ogólna dotycząca wypełniania Biznesplanu i Harmonogramu, która usprawni procedurę sprawdzania wniosków: w rubrykach, które nie dotyczą planowanej działalności należy wpisać "nie dotyczy" lub "0", tak aby osoba oceniająca nie miała wątpliwości czy dana część nie została omyłkowo pominięta.

wykonanie: BRANDPOINT.PL