Programy unijne dla działalności badawczo-rozwojowej

Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, sukcesywnie zwiększać poziom swojej innowacyjności i tym samym skutecznie budować przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku, muszą podejmować przyszłościowe inwestycje. Wiele firm realizuje te cele poprzez działalność badawczo-rozwojową, korzystając z dostępnych form pomocy publicznej. Programy unijne na rzecz rozwoju rodzimych przedsiębiorstw przewidują bowiem liczne dofinansowania dla firm stawiających na innowacyjność, w tym przede wszystkim dotacje na działalność B+R. Sprawdź, dlaczego warto starać się o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich!

Działalność badawczo-rozwojowa – definicja i najważniejsze informacje

W świetle polskiego prawa działalność badawczo-rozwojową rozumie się jako rodzaj działalności twórczej polegającej zarówno na prowadzeniu badań naukowych, jak i podejmowaniu wszelkich prac o charakterze rozwojowym służącym zdobywaniu nowej wiedzy i jej późniejszemu wykorzystaniu w celu tworzenia nowych zastosowań. W obrębie działalności B+R wymienia się:

  • badania podstawowe o podłożu teoretycznym i eksperymentalnym, co oznacza, że ich podstawowym celem jest pozyskanie wiedzy, bez jej komercjonalizowania;
  • badania przemysłowe podejmowane po to, by zastosować nową wiedzę do opracowania i wdrożenia nowych produktów lub usług bądź znaczącego udoskonalenia tych już dostępnych na rynku;
  • prace rozwojowe mają służyć wykorzystaniu wiedzy do opracowania nowych lub ulepszenia wytworzonych produktów lub usług.

Dofinansowania dla firm szansą na dynamiczny rozwój

Dofinansowania dla firm, takie jak dotacje na działalność B+R, stanowią dla polskich przedsiębiorców szansę na rozwój i zwiększenie stopnia innowacyjności, która pozostaje dziś jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy i jej pozycji na rynku. Fundusze pozyskane z UE pozwalają bowiem efektywne skalowanie biznesu, rozszerzanie prowadzonej działalności o nowe produkty lub usługi i dostosowanie ich do rosnących wymagań konsumentów. Dzięki dotacjom firmy mogą również podejmować działania zmierzające w kierunku ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Wszystkie wymienione cele wymagają jednak nie tylko ugruntowanej strategii, ale przede wszystkim znacznych nakładów finansowych. Sposobem na sprostanie tym wyzwaniom okazują się właśnie dostępne dofinansowania dla firm.

Dotacje na działalność B+R– jakie możliwości daje UE w tym zakresie?

Jednym z kluczowych instrumentów finansowych dostępnych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 jest Ścieżka SMART. W ramach programu dostępny jest moduł B+R przeznaczony dla projektów badawczo-rozwojowych, które obejmują prace rozwojowe i badania przemysłowe prowadzące do powstania nowych produktów lub usług. Pod uwagę brane są zarówno projekty indywidualne firm, jak i inicjatywy konsorcjalne. Do kosztów kwalifikowanych, które można uwzględnić w tym module, zalicza się m.in. wynagrodzenia dla zespołu badawczego, koszt zakupu materiałów i surowców potrzebnych do badań, a także koszt usług podwykonawczych.

W ramach Ścieżki SMART wyróżnia się ponadto moduł infrastruktura B+R, który jest adresowany do firm realizujących prace badawczo-rozwojowe nie tylko jako element projektu, ale w formie większego, rozłożonego w czasie przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa korzystające z tego rodzaju wsparcia mają szansę sfinansować również utworzenie i rozwój centrum badawczo-rozwojowego, uwzględniając w kosztach kwalifikowanych wszelkiego rodzaju infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia prac, w tym szczególnie aparaturę, wyposażenie oraz budynki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here